บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด

PROMPT TECHNO SERVICE

เป็นผู้นำด้านการให้บริการ งานบริหารอาคาร และระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อย่างมืออาชีพ ด้วยคุณภาพ และมีมาตรฐานระดับสูง ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการบริการ และการฝึกอบรมให้พนักงานมีความเชื่ยวชาญในการทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งสร้างคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัย เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ การแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้วยการตอบสนองตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ บริษัท เป็นเลิศในนวัตกรรมการให้บริการด้านระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และบริหารอาคาร

P PROFESSIONALISM

R RESPONSIBILITIES

O OWNERSHIP & COMMITMENT

M MISSION FOCUS

P PERFORMANCE EXCELLENCE

T TEAM & TRUST

เราให้บริการอย่างมืออาชีพในการดูแลการบริหารจัดการอาคารและระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้มีความปลอดภัยและวามารถใช้ประโยชน์อาคารได้สูงสุด เพื่อเป็นผู้นำด้านการให้บริการ งานบริหารอาคารและระบบวิศวกรรมระบบประกอบอาคารด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหาร และการฝึกอบรมให้พนีกงานมีความเชี่ยวชาญในงานทุกๆด้าน พร้อมทั้งสร้างคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยเพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้วยการตอบสนองตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ PROMPT TECHNO SERVICE เป็นเลิศ ในนวัตกรรมการให้บริการ ด้านระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและบริหารอาคาร