อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2018 โดย บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด