โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปีด ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดย บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด