บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด
ส่วนที่เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรของบริษัท

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภท ดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย อายุ ตำแหน่งงาน รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลใบหน้า สำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ลายนิ้วมือ ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทุพพลภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น อัตราเงินเดือน หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าตอบแทนอื่น ๆ ประวัติสินเชื่อทั้งที่เป็นสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน และ/หรือสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น ข้อมูลการชำระหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน

4) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลการทำงานของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลงาน การปฏิบัติงาน ประวัติการลา ประวัติความเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภายในต่าง ๆ ของบริษัทฯ

5) ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลของ
ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลจากการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียงสนทนากรณีติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ โดยตรง หรือบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น

กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง บริษัทฯ ได้รับมาจาก

1) ขั้นตอนการสมัครงาน โดยการกรอกข้อมูลและให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน การลงทะเบียน หรือการกรอกแบบฟอร์มในใบสมัครงานและยื่นให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

2) เมื่อท่านเข้าถึงการใช้งานบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ

กรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

1) บุคคลอื่น

2 ) แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

3) ข้อมูลแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงบริษัทในเครือ กลุ่มธุรกิจ หรือบุคคลที่บริษัทฯ รู้จัก หรือแนะนำท่านให้กับบริษัทฯ

4) ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. การเก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

3.1 ในกรณีที่ท่านเป็นพนักงานของ บริษัทฯ หรือสมาชิกครอบครัว หรือบุคคลอ้างอิงที่พนักงานอ้างอิงถึง

1) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

ก) เพื่อดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับการจ้างงานและขั้นตอนในการทำสัญญาจ้างงาน รวมถึงสัญญาอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ นโยบายและข้อบังคับการทำงาน ต่าง ๆ เป็นต้น

ข) เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในการทำงานของพนักงาน จากประวัติการรับวัคซีนโควิท-19 ของท่าน

ค) เพื่อติดต่อสื่อสารกับพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ง) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน รวมถึงดำเนินการจัดการด้านสุขภาพอนามัยของพนักงาน เช่น การทำประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดหาชุดให้พนักงาน เป็นต้น

จ) เพื่อพิจารณาการลาพักร้อน ลากิจ และลาป่วย และการลาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฉ) เพื่อเปิดเผยหรือส่งข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น บริษัทประกัน บริษัทจัดการกองทุน ธนาคารคู่สัญญา เป็นต้น

ช) เพื่อดำเนินกระบวนการและขั้นตอนการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย สวัสดิการหลังการเลิกจ้าง

2) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

ก) เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ข) เพื่อตรวจสุขภาพ และเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพ

ค) เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาพยาบาลต่อบริษัทประกันภัย และบริษัทในกลุ่มหรือในเครือของบริษัทประกันภัย รวมถึงบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกันภัย

3) นอกจากนี้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เช่น เก็บบันทึกการลาของพนักงานจากใบรับรองแพทย์ หรือประเมินความสามารถของพนักงานลูกจ้าง เป็นต้น และเพื่อเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงเมื่อได้รับคำสั่งศาล หมายศาล หรือหนังสือราชการให้ต้องดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้น

4) บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

ก) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน การรับรองด้านความรู้ต่าง ๆ สำหรับพนักงาน

ข) เพื่อการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคคลากร เช่น การวิเคราะห์จำนวนพนักงาน การประเมินประสิทธิผลขององค์กร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับจ้าง หรือที่ปรึกษาในการสำรวจทำลักษณะประชากร เป็นต้น

ค) เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับ การตรวจสอบ และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ง) เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ฟอกเงิน การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย รวมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ถือหุ้นหลัก เพื่อการตรวจสอบภายในและป้องกันการกระทำผิด หรือการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย

จ) เพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบสวน สอบสวน หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมาย

ฉ) เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึง การบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสาธารณสุข เป็นต้น หรือเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ รวมถึงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือการทุจริต

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ การประเมิน หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย และการดำเนินคดี และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลาการทำสัญญาว่าจ้าง การดำรงตำแหน่ง และอายุความตามกฎหมาย รวมถึงอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุความ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้น ดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 6. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

6.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัท ฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

6.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

6.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

6.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

6.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์บริษัทฯได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

6.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัทฯ

 

 1. 7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อการส่งข้อมูลที่จำเป็นให้คู่สัญญาที่อยู่ต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

7.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ จำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

7.2 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด

7.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ เพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 1. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอ email : hrdmanager@teohong.com

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

 1. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล์หรือช่องทางอื่นใด

โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 1. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

     คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2/3 ม. 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี ชั้น 17 ถนนบางนาตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  email hrdmanager@teohong.com  โทร 02 312 0045-69