“ บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด
ให้บริการด้านบริหารจัดการอาคาร และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนวัตกรรมการ บริการอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล
ด้วยประสบการณ์กว่า 27 ปี”

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยกลุ่มเตียวฮงสีลม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ งานบริหารจัดการอาคาร และบริหารงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร แก่หน่วยงานชั้นนำต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน ร้านสะดวกซื้อต่างๆ

ให้บริการด้วยนวัตกรรมการบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการเพิ่มพูนความรู้และประสบการในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่จะนำความรู้ใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพระดับสากล รับประกันคุณภาพการบริการด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าในปัจจุบันมากกว่า 100 อาคาร หรือ มากกว่า 200 สัญญา


วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการอาคาร และระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

พันธกิจ

ให้บริการอย่างมืออาชีพ ในการบริหารจัดการอาคาร และระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้มีความปลอดภัย และสามารถใช้ประโยชน์อาคารได้สูงสุด

บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งมากว่า 27 ปี โดยทุนจดทะเบียน (ชำระแล้ว) 20 ล้านบาท ผลประกอบการเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 500 ล้านบาท มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทั้งทางด้านคุณภาพบุคลากร และประสิทธิภาพการให้บริการ ด้วยความชำนาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ระดับสากล ISO 9001:2015 ซึ่งขอรับรองรายหน่วยงาน จากสถาบันมาตรฐาน ISO ด้วยความท้าทายที่เพิ่มขึ้น เรายังคงมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านเทคนิคที่เป็นเลิศ ต่อไป

เราให้บริการอย่างมืออาชีพ และมีมาตรฐาน ด้วยความจริงใจ และรับผิดชอบ มุ่งสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ