Position Applied for/สมัครตําแหน่ง

Expected Salary เงินเดือนที่ต้องการ (บาท)
1st year/ปีที่ 1

2st year/ปีที่ 2

3st year/ปีที่ 3

Sources of job information/ทราบข่าวการรับสมัครจาก

Name (English)

ชื่อ (ไทย)

Age/อายุ

Height/ส่วนสูง

Weight/นํ้าหนัก

Blood group/กรุ๊ปเลือด

Date of Birth/วัน เดือน ปี เกิด

Place of Birth/สถานที่เกิด

Nationality/สัญชาติ

Ethnic Group/เชื้อชาติ

Religion/ศาสนา

Identity Card No./หมายเลขบัตรประชาชน

Issued on/วันที่ออกบัตร

Expiry date/วันหมดอายุ

Present Address No./ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

Tel./โทร.

Email / อีเมล

Address status/สถานะที่อยู่อาศัย

Military Status/สถานภาพการสมรส

No. of Children/จํานวนบุตร

Male/ชาย

Female/หญิง

Military Status/การรับราชการทหาร

Relationship/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
Father/บิดา

Mother/มารดา

Spouse/คู่สมรส

No. of family members/จํานวนพี่น้อง คน

You rank as No./ท่านเป็นลําดับที่

Give names in sequence of seniority (ระบุเรียงตามลําดับอายุ)

EMPLOYMENT HISTORY ประวัติการทํางาน (ระบุสถานที่ทํางานทุกแห่งที่เคยปฏิบัติมา โดยเรียงลําดับครั้งล่าสุดก่อน)

If now employed, why do you desire to change?/ ถ้าขณะนี้ท่านยังทำงานอยู่ จงให้เหตุผลที่ต้องการจะออก

Where you ever discharged or asked to resign/ท่านเคยถูกปลดหรือขอร้องให้ออกจากงาน หรือไม่ if yes, why?/ถ้าเคย เพราะเหตุใด

List relative and/or friends working here/จงระบุชื่อญาติหรือเพื่อนที่ทํางานอยู่ในบริษัทนี้

EDUCATIONAL BACKGROUND/ประวัติการศึกษา

EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS/คุณวุฒิและความชํานาญ

In what office machines or technical tools/equipment can you operate?/โปรดระบุว่ามีความชํานาญในการใช้เครื่องใช้สํานักงานและเครื่องมือช่างประเภทใดบ้าง

GENERAL INFORMATION / ข้อมูลทั่วไป
Own Car/มีรถยนต์

Driving License No./ใบขับขี่เลขที

Own Motorcycle/Scooter/มีจักรยานยนต์

Driving License No./ใบขับขี่เลขที

Are you willing and free to upcountry if company needs require it?/ถ้าบริษัทฯ ต้องการให้ท่านเดินทางไปต่างจังหวัด ท่านจะสะดวกและเต็มใจที่จะไปหรือไม่

Can you work overtime or on a shift?/ท่านสามารถทํางานนอกเวลาทํางานปกติ หรือทํางานเป็นกะได้หรือไม่

Person to be notified in case of emergency/กรณีฉุกเฉิน : บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ

Related to the applicant as/เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

Address/ที่อยู่

Tel:/โทร

Indicate hobbies and outside interests/งานอดิเรกและความสนใจในกิจกรรมอื่น ๆ

Have you ever worked with us before?/ท่านเคยทํางานก ับบริษัทฯ นีTมาก่อนหรือไม่

If yes, when/ถ้าเคย เมื่อไหร่

Position/ตําแหน่ง

Site / Section/หน่วยงาน / แผนก

Supervisor name/ชื่อหัวหน้า

Reasons for leaving /สาเหตุที่ลาออก

Resigned date/วันที่ลาออก

Have you ever been involved in or convicted of civil or criminal offense (other than minor traffice violation)/ท่านเคยต้องโทษหรือมีส่วนพัวพัน ทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือไม่ (ยกเว้นความผิดในฐานฝ่าฝืนกฎจราจร) If yes, explain/ถ้ามีจงอธิบาย

Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better/กรุณาแนะนําตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึน

PERSONAL REFERENCES (other than relatives or friends 3 persons)/ผู้รับรอง 3 ท่าน ที่ไม่ใช่เพื่อนหรือญาติ ที่ทางบริษัทฯ จะสอบถามประวัติส่วนตัวและประวัติการทํางานเพิ่มเติมได้