Position Applied for/สมัครตําแหน่ง

  Expected Salary เงินเดือนที่ต้องการ (บาท)
  1st year/ปีที่ 1

  2st year/ปีที่ 2

  3st year/ปีที่ 3

  Sources of job information/ทราบข่าวการรับสมัครจาก

  Name (English)

  ชื่อ (ไทย)

  Age/อายุ

  Height/ส่วนสูง

  Weight/นํ้าหนัก

  Blood group/กรุ๊ปเลือด

  Date of Birth/วัน เดือน ปี เกิด

  Place of Birth/สถานที่เกิด

  Nationality/สัญชาติ

  Ethnic Group/เชื้อชาติ

  Religion/ศาสนา

  Identity Card No./หมายเลขบัตรประชาชน

  Issued on/วันที่ออกบัตร

  Expiry date/วันหมดอายุ

  Present Address No./ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

  Tel./โทร.

  Email / อีเมล

  Address status/สถานะที่อยู่อาศัย

  Military Status/สถานภาพการสมรส

  No. of Children/จํานวนบุตร

  Male/ชาย

  Female/หญิง

  Military Status/การรับราชการทหาร

  Relationship/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
  Father/บิดา

  Mother/มารดา

  Spouse/คู่สมรส

  No. of family members/จํานวนพี่น้อง คน

  You rank as No./ท่านเป็นลําดับที่

  Give names in sequence of seniority (ระบุเรียงตามลําดับอายุ)

  EMPLOYMENT HISTORY ประวัติการทํางาน (ระบุสถานที่ทํางานทุกแห่งที่เคยปฏิบัติมา โดยเรียงลําดับครั้งล่าสุดก่อน)

  If now employed, why do you desire to change?/ ถ้าขณะนี้ท่านยังทำงานอยู่ จงให้เหตุผลที่ต้องการจะออก

  Where you ever discharged or asked to resign/ท่านเคยถูกปลดหรือขอร้องให้ออกจากงาน หรือไม่ if yes, why?/ถ้าเคย เพราะเหตุใด

  List relative and/or friends working here/จงระบุชื่อญาติหรือเพื่อนที่ทํางานอยู่ในบริษัทนี้

  EDUCATIONAL BACKGROUND/ประวัติการศึกษา

  EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS/คุณวุฒิและความชํานาญ

  In what office machines or technical tools/equipment can you operate?/โปรดระบุว่ามีความชํานาญในการใช้เครื่องใช้สํานักงานและเครื่องมือช่างประเภทใดบ้าง

  GENERAL INFORMATION / ข้อมูลทั่วไป
  Own Car/มีรถยนต์

  Driving License No./ใบขับขี่เลขที

  Own Motorcycle/Scooter/มีจักรยานยนต์

  Driving License No./ใบขับขี่เลขที

  Are you willing and free to upcountry if company needs require it?/ถ้าบริษัทฯ ต้องการให้ท่านเดินทางไปต่างจังหวัด ท่านจะสะดวกและเต็มใจที่จะไปหรือไม่

  Can you work overtime or on a shift?/ท่านสามารถทํางานนอกเวลาทํางานปกติ หรือทํางานเป็นกะได้หรือไม่

  Person to be notified in case of emergency/กรณีฉุกเฉิน : บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ

  Related to the applicant as/เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

  Address/ที่อยู่

  Tel:/โทร

  Indicate hobbies and outside interests/งานอดิเรกและความสนใจในกิจกรรมอื่น ๆ

  Have you ever worked with us before?/ท่านเคยทํางานก ับบริษัทฯ นีTมาก่อนหรือไม่

  If yes, when/ถ้าเคย เมื่อไหร่

  Position/ตําแหน่ง

  Site / Section/หน่วยงาน / แผนก

  Supervisor name/ชื่อหัวหน้า

  Reasons for leaving /สาเหตุที่ลาออก

  Resigned date/วันที่ลาออก

  Have you ever been involved in or convicted of civil or criminal offense (other than minor traffice violation)/ท่านเคยต้องโทษหรือมีส่วนพัวพัน ทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือไม่ (ยกเว้นความผิดในฐานฝ่าฝืนกฎจราจร) If yes, explain/ถ้ามีจงอธิบาย

  Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better/กรุณาแนะนําตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึน

  PERSONAL REFERENCES (other than relatives or friends 3 persons)/ผู้รับรอง 3 ท่าน ที่ไม่ใช่เพื่อนหรือญาติ ที่ทางบริษัทฯ จะสอบถามประวัติส่วนตัวและประวัติการทํางานเพิ่มเติมได้