บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส  จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท”)ตระหนักต่อความรับผิดชอบใน “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหมายเหตุ1จากผู้คนทั่วไป ซึ่งรวมถึงลูกค้าและคู่ค้าที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า”ข้อมูลส่วนบุคคล” และของ “บุคคลนั้น ๆ”) อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายเฉพาะกิจในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้อย่างเหมาะสม ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งเป็นความพยายามในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลPrivacy Policy: นโยบายส่วนบุคคล

 

  1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

 

เมื่อใดที่บริษัทขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเขา/เธอ เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้รับทราบล่วงหน้า (เช่น แจ้งถึง “วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล” อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ไม่อาจระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลได้เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในขณะประชุมทางธุรกิจร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนนามบัตรซึ่งกันและกันเมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากนามบัตรที่ได้รับในงานแสดง, นิทรรศการ, หรืองานสัมมนา เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมทั้งการให้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล์และกิจกรรมทางการ ตลาดต่าง ๆ รวมไปถึงการพบปะโดยตรงที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมทางการตลาด นอกเสียจากว่าบุคคลนั้น ๆ ปฏิเสธที่จะร่วมกิจกรรม

 

  1. การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล

 

เพื่อป้องกันการรั่วไหล, การดัดแปลง, การสูญหาย หรือถูกใช้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมบริษัทจะบริหารข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดใน สถานการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างเข็มงวดที่สอดคล้องกับกฏหมาย, นโยบาย และระเบียบภายใน และเพื่อให้การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม บริษัทจะดำเนินการให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ

 

  1. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน

 

บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผิดไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกเสียจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเขา/เธอที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำเสนอในลักษณะที่มิได้ระบุเป็นการฉพาะตัว (เช่น ข้อมูลทางสถิติ)เมื่อถูกใช้ไปในวัตถุประสงค์อื่นโดยอาศัยอำนาจที่เกี่ยวพันกับกฎหมายหรือนโยบาย

 

  1. การเปิดเผยข้อมูส่วนบุคคลต่อผู้อื่น

 

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้อื่นนอกเสียจากเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากเขา/เธอที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำเสนอในลักษณะที่มิได้ระบุถึงตัวบุคคลนั้น ๆ (เช่น ข้อมูลทางสถิติ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยไปยังตัวแทนจำหน่ายของบริษัท, บริษัทในเครือ เป็นต้น ที่ได้ทำข้อตกลงด้านการปกป้องความลับของบริษัท(ดังเช่นที่อ้างอิงในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ) ภายใต้กรอบเท่าที่จำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์เมื่อบริษัทคิดว่าสมควรที่จะให้คำตอบหรือให้การช่วยเหลือพันธมิตรทางธุรกิจในคำถามหรือคำร้องขอที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น ๆ และข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเปิดเผยต่อพันธมิตรทางธุรกิจเมื่อการระบุวิธีการชำระค่าเครื่องหรือค่าบริการนั้นจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสถาบันการเงิน เป็นต้น(ทั้งนี้เพื่อการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องของบัญชีธนาคารหรือวันสิ้นสุดของบัตรเครดิต) เมื่อบางหน่วยธุรกิจของบริษัทได้สืบทอดเป็นของบริษัทอื่น (บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อมิให้มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทที่มาสืบทอดหรือมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปอย่างผิดวัตถุประสงค์)เมื่อการเปิดเผยต่อผู้อื่นกระทำโดยอาศัยอำนาจที่เกี่ยวกับกฏหมายหรือนโยบายเมื่อองค์กรฝ่ายกฏหมายหรือฝ่ายบริหารสั่งการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบของกฏหมายหรือพระราชบัญญัติ

 

  1. การสอบถามเกี่ยวกับบข้อมูลส่วนบุคคล

 

บุคคลใดก็ตามที่ต้องการเข้าถึง, ปรับเปลื่ยน, หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ จะต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทผู้ซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลนั้น ๆ(ตามรายชื่อผู้ติดต่อที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซด์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ)บริษัทจะแจ้งกลับต่อผู้ถามตามเวลาอันสมควรตามกรอบของขั้นตอนในกรณีเช่นนี้ เพื่อป้องกันการครอบครองอย่างผิดกฏหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้อื่น บริษัทจะยืนยันการขอข้อมูลจากเขา/เธอที่เป็นผู้ขอด้วย

 

  1. การจัดการข้อเสนอแนะและการร้องขอ

 

ข้อเสนอแนะ, การร้องขอ และการนำเสนอ ที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้ บริษัทสามารถนำมาใช้ได้อย่างอิสระ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่จำกัดเฉพาะอย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุคคลเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยสู่สาธารณะหรือต่อบุคคลที่3 ในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลผู้ให้ข้อมูล รบกวนระบุวันเวลาอย่างชัดเจน

 

  1. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเว็บไซด์

 

7.1 การใช้ Cookie หมายเหตุ 2, Web Beacon หมายเหตุ 3 และ IP Address หมายเหตุ 4 การใช้ Cookie หมายเหตุ 2, Web Beacon หมายเหตุ3 และ IP Address หมายเหตุ 4 บริษัทอาจใช้Cookies , Web Beacons และ IP Addresses ในการบันทึกข้อมูลบนเว็บไซด์ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อใช้ระบุสาเหตุและปัญหาที่เกิดบนเว็บไซด์และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซด์และอีเมล์เพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซด์และอีเมล์ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการกรณีที่มีความต้องการหรือวัตถุประสงค์เฉพาะใช้อ่านแหล่งข้อมูลบุคคลและผลสำรวจจากแบบสอบถามทางการตลาดของบริษัท ในลักษณะของบริการแบบระบบสมาชิก ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเข้าถึงข้อมูลทางสถิติของการเยี่ยมชมเว็บไซด์ซึ่งมิได้ระบุข้อมูลเป็นรายบุคคลสามารถยกเลิกการใช้ Cookies และ Web beacons ของบริษัทได้ ด้วยการปรับค่าในซอฟท์แวร์ของอินเตอร์เน็ต บราวซิ่ง ( “บราวเซอร์”) เพื่อยกเลิกการใช้ Cookies อย่างไรก็ตามในกรณีเช่นนี้อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้บางฟังก์ชั่นใช้งานไม่ได้ เช่น การปรับค่าตามต้องการ

 

7.2 SSL (Secure Sockets Layer)

 

บริษัทจะใช้ระบบเกี่ยวกับรหัสด้วย SSL (Secure Socket Layer) หรือเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน บุคลลที่ 3 ในความพยายามเข้าสู่วงจรการสื่อสาร ในกรณีที่บุคคลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอกับบริษัทผ่านเว็บไซด์ หมายเหตุ 5 อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ในบางกรณีซึ่งไม่พบบ่อยนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และสภาพแวดล้อม ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะแจ้งบนเว็บไซด์ว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานในระหว่างขั้นตอนการทำงาน

 

7.3 ข้อตกลงในด้านการใช้งาน

 

หากมีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้ ได้ผ่านข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซด์ที่จัดทำโดยบริษัท บริษัทจะถือว่าได้ระบุในข้อตกลงในการใช้งานไว้เรียบร้อยแล้ว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี

 

7.4 เว็บไซด์ที่เชื่อมต่อจากเว็บไซด์ของบริษัท

 

เว็บไซด์ของบริษัทรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ภายนอกบริษัท แม้บริษัทจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกเว็บไซด์ที่มาเชื่อมโยง แต่เราก็ไม่อาจรับผิดชอบในทุกกรณีต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซด์ภายนอกเหล่านั้นได้บางส่วนหรือทั้งหมด

 

  1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฏข้อบังคับ

 

บริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและกฏระเบียบภายในที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด บริษัทจะทบทวน ข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายไทย, นโยบาย และข้อกำหนด หรือกฎระเบียบภายใน ดังนั้นเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบ การปรับเนื้อหาในข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ ด้วย

 

หมายเหตุ 1

 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, อายุ, วันเกิด, เพศ, ที่อยู่,เลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์, สถานที่ทำงาน, จำนวนบัตรเครดิต, และข้อมูลที่สามารถ ระบุตัวได้จากรายการต่าง ๆ ข้างต้นนี้เพียงรายการเดียว หรือรวมกันตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป

 

หมายเหตุ 2

 

“Cookie” คือ ข้อมูลการบ่งชี้ ซึ่งถูกส่งไปยังโปรแกรมค้นหา ของแต่ละบุคคลด้วยเซิร์ฟเวอร์ และยังคงเก็บอยู่ในโปรแกรมเพื่อ การใช้งานเว็บไซด์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หมายเหตุ 3

 

“Web beacon” คือเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ของการเยี่ยมเว็บไซด์ที่เข้าสู้หน้าต่าง ๆ ของเว็บโดยใช้ cookie

 

หมายเหตุ 4

 

“IP address” เป็นหมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระบุ บนเซิร์ฟเวอร์ (ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถกำหนดเอง)

 

หมายเหตุ 5

 

บางเว็บไซด์ที่ดำเนินการโดยบริษัทอาจไม่สนับสนุนโปรแกรม SSL ด้วยข้อจำกัดของระบบ หรือเหตุผลอื่น ๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้บริษัทจะแจ้ง บนเว็บไซด์ว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานในระหว่างขั้นตอนการทำงานกรณีนี้บริษัทไม่อาจจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบางส่วนหรือทั้งหมดได้