“เราให้บริการอย่างมืออาชีพ และมีมาตรฐาน ด้วยความจริงใจ และรับผิดชอบ มุ่งสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ”


ปฏิบัติการ และการบำรุงรักษาประจำอาคาร

 • จัดส่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน 24 ชั่วโมง / 7 วัน (Onsite Service)
 • วางมาตรการความปลอดภัยด้านวิศวกรรม(Safety Rule)
 • ปฏิบัติการ ควบคุม (Operate)
 • ซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
 • ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • ควบคุมผู้รับเหมาย่อย (Sub - Contractor Management)
 • ติดตามการรับประกันผลงานของผู้รับเหมางานติดตั้งระบบ (Service Waranty Control)
 • ควบคุมวัสดุคงคลังงานวิศวกรรม (Inventory Control)
 • บริการจัดการการใช้พลังงาน (Energy Management)
 • จัดทำรายงานประจำเดือน (Monthly Report)

ปฏิบัติการซ่อมแซม และบำรุงรักษา

 • ฝ่ายให้บริการซ่อมแซม, ปรีกษาปัญหาและบำรุงรักษา งานวิศวกรรม ผ่านระบบ Call Center
 • บริการซ่อมแซมอุปกรณ์/เครื่องจักร ตามแผนงาน
 • บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักร ตามแผนงาน
 • ติดตั้ง อุปกรณ์/เครื่องจักร ภายใน/นอกอาคาร

บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด รับแจ้งงานบริการ ผ่านระบบ "Call Center" ซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ เพื่อซ่อมแซมแก้ไขความเสียหาย หรือแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ได้อย่างทันท่วงที


บริหารจัดการอาคาร แบบครบวงจร

 • บริหารจัดการอาคาร (Building Management)
 • งานบริหารซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบอาคาร (Operation & Maintenance forM&E system)
 • จัดการและบริการพลังงาน (Energy management)
 • บริหารจัดการโคงการ (Project Management)
 • บริหารค่าใช้จ่าย และงบประมาณระบบอาคาร (Budgetry and cost control)
 • บริหารควบคุมดูแลด้านรักษาความสะอาด (Cleaning Service)
 • บริหารควบคุมดูแลด้านรักษาความปลอดภัย (Security Service)
 • บริหารควบคุมดูแลการกำจัดหนู ปลวก และแมลง (Pest Control)
 • บริหารควบคุมดูแลคู่สัญญาทั่วไป (Sub Contract Management)
 • การจัดการประชุมและฝึกอบรม (Conference & Training)
 • บริหารงานทั่วไป (General Management)